Bilješke uz financijske izvještaje

Bilješke uz GFI 2018.

Bilješke uz GFI 2017.